Rok 1946

V roce 1946 bylo prakticky dokončeno osídlení obce českým obyvatelstvem . Přišli sem lidé z Horácka ( od Nového Města) , z Hané ( od Vyškova a Prostějova i od Olomouce ) , z Malé Hané ( z Jaroměřic a Cetkovic i od V.Opatovic ) , z Drahanské vysočiny ( od Brodku a Hor. Štěpánova ) , z Boskovska ( Okrouhlá , Míchov , Drválovice atd.)
Podle krajů si všichni přinesli své rázovité nářečí , zvyky i různé povahy . Přes všechny tyto rozdíly se občané pomalu sžívali.

Každý osídlenec měl právo získat nejvíce 13 ha zemědělské půdy . Obyvatelé většinou osídlovali zemědělské usedlosti o takových výměrách , které si troufli vlastními silami obdělat . Byli i takoví , kterým nestačilo ani 13 ha , a proto si na ministerstvu vymohli téměř až 20 ha. Například Bohuslav Ševčík č.p. 39 obdržel 14,13 ha , František Hofman č.p. 40 -15,88 ha , František Hrbáček č.p. 46 - 19,50 ha , Jaroslav Pazdírek č.p. 47 - 16,96 ha a Antonín Hacura č.p. 38 - 18,63 ha . Občané , kteří osídlili rodinné domky si rovněž přibírali několik měřic pole , aby mohli chovat drobné hospodářské zvířectvo. Občané , kteří osídlili zemědělské usedlosti , museli se teprve učit hospodařit , neboť málokdo byl původně zemědělcem ( A.Laštůvka , F.Hofman). Přišli z různých zaměstnání například zedníci ( Jan Bátěk , Adolf Martinek ) ,obuvníci (Antonín Rajtr , František Hrbáček , Štěpán Ošťadnický) , zámečníci (Jaroslav Pazdírek , Oskar Nečas) , krejčí (Bedřich Mlčoch , Josef Abrahám) , stolaři (Josef Ševčík) atd.
Kromě zemědělských usedlostí a rodinných domků byly osídleny i některé živnostenské podniky . Hostinec č.p. 101 osídlil národní správce Josef Vačkář , hostinec č.p. 91 osídlil původně Alois Krkavec , ale po volbách do MNV převzal hostinec Ladislav Lexa . Hostinec č.p. 49 osídlil František Parolek . Hostinské živnosti na č.p. 1 , 60 a 114 byly zrušeny .

Národním správcem kovářské živnosti se stal František Konečný , č.p. 102. Národním správcem mlynářské živnosti na č.p. 17 se stal Josef Dvořák . Byl zároveň jmenován likvidačním správcem zrušeného mlýna č.p. 83. Na č.p. 13 zřídil Jan Čepa živnost kolářskou a Josef Eyer na č.p. 1 živnost sekernickou . Později zřídil na č.p. 99 Josef Spurný ml. Živnost krejčovskou . Josef Abrahám zřídil na č.p. 76 trafiku . Národním správcem cihelny byl jmenován Vladimír Baar , Linhartice č.p. 88 a národním správcem nástrojárny č.p. 127 se stal Josef Novák .
Dne 13.dubna 1946 konala se velká slavnost , na které byly některým občanům slavnostně předány dekrety na zdejší zemědělské usedlosti . Ráno v 8 hodin vyšel průvod za zdejší obce do Moravské Třebové , kde účastníci vyslechli slavnostní projev a obdrželi dekrety o předání usedlostí do vlastnictví . Odpoledne se konala slavnost na zahradě Jana Báťka č.p. 60 , večer taneční zábava v hostinci na č.p. 101 - Na střelnici . V ten den bylo v Linharticích opravdu veselo , vždyť bylo jídla a pití hojnost . O nákladech na tuto slavnost si můžeme udělat jen matnou představu , když si uvědomíme, že všichni zemědělci přispěli jídlem a ještě 9.000,-Kč se na tuto oslavu doplácelo z pokladny Sboru dobrovolných hasičů v Linharticích podle výpovědi starosty SDH Aloise Kozlovského, když byl pisatelem kroniky dotázán , kde jsou doklady k 9,000 Kč vydání.
Po příchodu prvních osídlenců začala se v obci vyvíjet i činnost politická . Vznikly zde organizace všech čtyř politických stran . Ostrý byl předvolební boj , neboť každá strana chtěla získat co největší počet hlasů .
Volby do MNV se konaly dne 26.května 1946 . V obci volilo celkem 249 voličů . Komunistická strana Československa obdržela 137 hlasů , strana národně socialistická 45 hlasů , strana lidová 35 hlasů a strana sociálně demokratická 32 hlasů .

Podle výsledků voleb bylo upraveno zastoupení politických stran v MNV a byly provedeny volby funkcionářů . Zvoleni byli :

Předsedou MNV : Ladislav Lexa č.p. 91 (KSČ)
Místopředsedou Albert Laštůvka č.p. 59 (NÁR.SOC.)
Členové rady :
Za KSČ : L.Lexa , Emil Smítal a Jaroslav Pazdírek
Za nár.soc. : Albert Laštůvka č.p. 59
Za stranu lidovou : František Hofman č.p. 40
Policejním referentem : Arnošt Kummer , č.p. 69 (nár.soc.)
Obecním hospodářem : Josef Kryštof , č.p. 96 (KSČ)
Zemědělským referentem : Jan Bátěk , č.p.60 (KSČ)
Pokladníkem : : Jaroslav Pazdírek , č.p. 47 (KSČ)
Zásobovacím referentem : Ludvík Melka , č.p. 133 (soc.dem.)
Bytovým a vystěhoval.ref.: Emil Smítal , č.p. 65 (KSČ)
Živnosten.. a prům.ref. : Josef Novák , č.p. 81 (nár.soc.)
Zdravotní referent : Josef Geršl , č.p. 44 (KSČ)
Sociální .referent : Albert Laštůvka , č.p. 59 (nár.soc.)
Kulturní a osvět.referent : Vilma Schindlerová , č.p.97 (KSČ)

Jak je patrno ze zápisů schůzí rady MNV , zabýval se tento většinou přidělováním zbývajících domů novým osídlencům , prodejem drobného nábytku a svršků po Němcích , přijímáním obecních zaměstnanců a rozvazováním pracovních poměrů s nimi .
Zemědělský referent prováděl rozpis zemědělských dodávek a kontroloval jejich plnění . Bytový referent se nejvíce zabýval odsunem Němců , obecní hospodář pronajímal obecní pozemky a vybíral za ně nájemné . Zásobovací referent zodpovídal za správné vydávání potravinových lístků , šatenek a jiných poukázek , například výbavné pro nevěsty apod. Pokladník s finanční komisí zodpovídali za hospodaření s finančními prostředky obce . Členy finanční komise tehdy byli : Josef Abrahám , Arnošt Kummer , František Šafář a Josef Komárek . I když poukazovali na některé finanční nesrovnalosti , nepodařilo se jim zabránit , aby pokladník za rok 1946 zpronevěřil z obecní pokladny celkem 76.375,45 Kč . Přišlo se na to až při předávání pokladny v roce 1948.
K špatnému finančnímu hospodaření přispěli i někteří jiní členové MNV , když bez vědomí rady MNV byl objednán obecní rozhlas a liknavě placen . Jen na soudních útratách za žaloby při vymáhání peněz bylo zaplaceno 3.275,78 Kč.
Dále byla zakoupena pro Sbor dobrovolných hasičů v Linharticích z Lutína nová motorová stříkačka na dvoukolovém podvozku za 49.037,20 Kč. Na tuto částku nezaplatil MNV do roku 1948 ani korunu , takže se stříkačka prodražila o úroky z prodlení včetně soudních a jiných výloh o 5.724,90 Kč.
Celkem činily dluhy a nedoplatky MNV za rok 1946 mimo dlužnou částku Fondu národní obnovy a Národnímu pozemkovému fondu částku 157.290,50 Kč.
Velkého nákladu si během roku vyžádaly platy zaměstnanců MNV , kterých bylo zaměstnáno neúměrně mnoho . Za rok 1946 jim bylo celkem vyplaceno 64.628,-Kč a to ještě zůstal MNV dlužen mzdu tajemníku Zatloukalovi 2.000,-Kč.
V lednu 1946 řídil obec správní komisař Josef Kovář , Linhartice č.p. 26 s měsíčním platem 2.000,- Kč . Od února byl představeným obce předseda MNV Ladislav Lexa . Plat dostával od března v průměrné výši 720,-Kč měsíčně. 

Kancelářskou práci vykonávali :
Anna Voitová , něm.nár. , č.p. 37 s měs.platem 1250,-Kč (už od roku 1945)
Od 1.1. do 30.6.1946
Vladimír Luňáček , č.p. 9 s měs.platem 1225,-Kč (už od roku 1945)
Od 1.1. do 30.4.1946
Zatloukal , Petrůvka , s měs.platem 1025,- Kč
od 1.4 do 31.5.1946
František Antl , č.p. 112 , s měs.platem 1750,-Kč
Od 1.2. do 23.3.1946
Vladimír Šimek ,č.p. 58 , s měs.platem 1200,-Kč
Od 1.5. do 15.9.1946
Bauer , Mor.Třebová,s měs.platem 2000,-Kč
od 15.7. do 30.9.1946
Josef Kummer , č.p. 69 ,s měs.platem 2000,-Kč
Od 1.10. do 21.12.1946

Funkci obecního sluhy vykonával od 1.1.1946 do 30.4.1946 Josef Geršl č.p. 21 za měsíční plat 800,-Kč . Usnesením rady ze dne 30.9.1946 byl od 1.10.1946 Josef Geršl opět přijat za obecního sluhu a současně nočního hlídače za těchto podmínek : Jmenovaný obdrží měsíčně 2000,-Kč , 1 kožich do zimy , jedny vysoké filcové boty do zimy , jedny nízké střevíce do bláta , 1 gumový plášť do deště a 5m dřeva z obecního lesa .
Úklid na MNV prováděly od ledna do března Langrová (něm.nár.) , od dubna do srpna Heickerová (něm.nár.) , obě s měs.platem 500,-Kč . Od září do prosince vykonávala úklid Pianová , č.p. 54 . Současně prováděla úklid ve škole.
Činnost ostatních složek v obci :
Dne 12.března 1946 se konala ustavující schůze místní školní rady . Předsedou byl zvolen řídící učitel Jaroslav Kotal , pokladníkem druhý člen učitelského sboru . Členy místní školní rady byli kromě zástupců učitelů . Josef Abrahám , Blažek Fréhar , František Ondříček , Josef Vystavěl . Místní školní rada se především starala o hmotné zásobení obecné školy a o zřízení a vybavení mateřské školy.
Dne 20.12.1946 se konala v hostinci č.p.91 ustavující schůze místního strojního družstva , které bylo založeno za tím účelem , aby mohli být zdejší zemědělci lépe zaopatřeni výkonnými , zejména těžkými stroji. Schůzi řídil člen přípravného výboru Jaroslav Pazdírek . Do strojního družstva podalo přihlášky padesát zemědělců a všichni byli přijati . Výše základního podílu byla stanovena na 50,-Kč , výše zápisného na ř,-Kč . Celkem bylo upsáno 2500,-Kč základního podílu .

Do předsednictva byli jednomyslně zvoleni tito členové :
Předsedou : Jaroslav Pazdírek č.p.47
Místopředsedou : Albert Laštůvka č.p. 59
Jednatelem : Josef Orálek č.p. 10
Pokladníkem : Josef Geršl č.p. 44
Hospodářem : Jan Sekanina č.p. 52
Do dozorčí rady byli jednomyslně zvoleni :
Josef Gundacker , č.p. 34
Libor Hýbl , č.p. 30
František Ondříček , č.p. 68
Josef Šimek , č.p. 58

V obci vyvíjel dobrou činnost i Sbor dobrovolných hasičů .
Po obdržení nové stříkačky konala se v neděli 23.června 1946 dopoledne před mlýnem č.p. 17 polní mše , při které byla stříkačka vysvěcena . Odpoledne konalo se v obci hasičské cvičení za účasti několika sborů z okolních obcí.
Účinnost nové motorové stříkačky vyzkoušeli hasiči hned druhého dne po vysvěcení tj. 24.června , když se po poledni vzňala střecha Šulce v Linharticích č.p... Škoda nebyla velká , protože stodola byla až na trochu sena na patře prázdná . Požár byl založen.
Dne 16.srpna vypukl po poledni požár ve stodole Jaroslava Pazdírka č.p. 47 . Stodola byla plná úrody z letošní sklizně , takže oheň měl dobrou živnou půdu . Prudce vzplál a přes rychlý zásah četných požárních sborů lehla stodola za krátko popelem . Za pomoci hasičských sborů a vojenské hotovosti z mor.Třebové se podařilo zachránit obytné stavení , půdy naplněné senem a stáje . Přesto byla škoda značná , neboť kromě úrody a stodoly shořely i četné hospodářské stroje . Oheň byl opět založen . Jelikož byli podezírání ze zakládání požárů Němci , kteří ještě nebyli odsunuti , byli hned všichni odsunuti do Mor.Třebové a zaměstnanec J.Pazdírka Němec Wondra byl zajištěn.
Avšak 28.srpna kolem 10.hodiny večerní vypukl opět požár u Šulců . Tentokrát hořelo obytné stavení , které shořelo do základu , protože bylo dřevěné .
Dne 29.srpna večer vypukl požár na statku Františka Polýnka č.p. 32 . K požáru se sjelo v krátké době 12 hasičských sborů . K hašení požáru přispěla i prudká bouře s vydatným deštěm. Shořela stodola plná obilí a chlévy . Škoda byla značná . Oheň byl opět založen.
Jelikož Němci už v obci nebydleli a požárů stále přibývalo ,bylo jasné , že požáry zakládá někdo z osídlenců. Bylo zajímavé , že se vždycky předem rozneslo , kde bude hořet . Kdo byl žhářem ? Kdo rozšiřoval mezi občany tyto zprávy ? Mezi občany nastal velký rozruch a napětí. Jelikož se roznesla zpráva , že na řadě jsou statky č.p. 38 a další , vytvořili si občané na spodním konci obce hlídky a na čp. si dopravili pro všechny případy ruční hasičskou stříkačku . Dopadení pachatele však nedalo už na sebe dlouho čekat . Když brzy na to vypukl požár v Rozstání byl jako žhář zjištěn a usvědčen velmi horlivý hasič z Linhartice , který se ke všem požárům dostavil vždy nejdříve a horlivě hasil . po dopadení žháře byla serie požárů v Linharticích a nejbližším okolí ukončena .
V roce 1946 vstoupili další zvláště mladí občané do SDH . Vstoupilo tam i 5 dívek jako samaritánky.
Dne 14.července se SDH zúčastnili sjezdu hasičstva celé (české) okresní hasičské jednoty - v českých Svitavách.
Dne 15.září 1946 se zúčastnil SDH okresního srazu hasičstva v Mor.Třebové.
Dne 28.října 1946 zúčastnili se místní hasiči na pozvání oslavy , kterou pořádal Svaz
národní revoluce v Mor.Třebové pod záštitou pluk. Papouška a ONV. Na této oslavě byl okres.národním výborem předán partyzánům prapor.
SDH pořádal i taneční zábavy , jak je uvedeno ve zmínce o kultuře v obci .
Osvětová a kulturní činnost v obci :
Dne 7.března 1946 uspořádala škola veřejnou oslavu narozenin zesnulého presidenta T.G.Masaryka . Oslava se konala v hostinci A.Krkavce č.p. 91 . Proslov přednesl řídící učitel Jaroslav Kotal , ostatní program (recitace , zpěvy) předvedli žáci zdejší školy . Čistý výnos byl věnován na zřízení veřejné knihovny .
Dne 9.května byla v hostinci A.krkavce provedena veřejná oslava 1.výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou . Přednášku proslovil učitel Oskar frank . program vyplnili žáci zdejší školy a členové Svazu čs.mládeže pod vedením J.Kotala a O.Franka.
V zimním a jarním období bylo v obci uspořádáno několik tanečních zábav.
Dne 6.ledna 1946 uspořádal SDH v hostinci A.Krkavce společenský ples . který byl hojně navštíven. Taneční zábavy zejména Na střelnici uspořádali KSČ , JSČZ , str.soc.dem a další.

Dne 15.8.1946 uspořádal SDH v hostinci Františka Parolka pouťovou zábavu , na níž vyhrávala hudba Fr.Tesaře z Cetkovic . Zábava se konala od 18.hodin do 3.hodin do rána.
(Hudba kromě občerstvení stála 2200,-Kč).
V listopadu 1946 se konala v hostinci na střelnici společná taneční zábava tří stran : nár.socialistické , lidové a sociálně demokratické . Z výtěžku této zábavy věnovali pořadatelé obecné škole obnos 1000,-Kč na zařízení rozhlasu do 2.třídy.
Školství v obci :
Od 1.března 1946 po návratu ze zákl.vojenské služby učil na zdejší škole opět řídící učitel Jaroslav Kotal . Avšak protože již k 15.březnu 1946 chodilo 54 dětí a stále jich přibývalo , byla zřízena druhá třída a na školu byl přidělen výpomocný učitel Oskar frank , který přišel z obecné školy v Šubířově . Dívčím ručním pracím učila nejdříve učitelka Gusta Roubalová , později ji vystřídala uč. Emilie Madronová . Řím-kat. náboženství vyučoval kněz Josef Kropáč.
Vztah občanů ke škole byl kladný . Vyskytli se mnozí občané , kteří projevovali zájem o školu a snažili se jí pomoci tím,že ve prospěch školy pořádali sbírky a též výnosy ze zábav věnovali na účel školy .
Prvním dárcem byla strana soc.demokr.,která v září věnovala škole 300,-Kč.
V říjnu 1946 provedlo rodičovské sdružení sbírku na zakoupení vnitřního zařízení nově zřízené mateřské školy.
V listopadu , jak už bylo zmíněno obdržela škola z výtěžku společ.taneční zábavy tří politických stran 1000,-Kč.
Na doporučení okr.školní inspektorky s.Bučkové bylo rozhodnuto zřídit v obci mateřskou školu . Po vypracování pracovního programu a statutu školy řídícím učitelem zažádal MNV o zřízení mateřské školy . Otevření školy bylo povoleno okr.škol.výborem v Mor.Třebové přípisem č.j. 1237/7 ze dne 8.10.1946 podle § 10 zákona ze dne 14.května 1869 č. 62 ř.z. a podle § 4 odst.2 resp. § 26 vynesení býv. Ministerstva kultu a vyučování ze dne 23.června 1872 , č. 108 ř.z. Současně byly okr.šk.výborem schváleny v předloženém znění pracovní program a statut školy.
Dopolední zaměstnání bylo stanoveno na dobu od 8-11 hodin , odpolední od 14-16 hodin.
Správou mateřské školy byl od 1.září 1946 pověřen řídící učitel Jaroslav Kotal . První učitelkou mateřské školy byla ustanovena učitelka Vlasta Vodáková z Cetkovic a pěstounkou Františka Dobešová z Linhartice č.p. 93 .
Místní školní rada dala zhotovit ve stolárně nár.správce Buriánka v Mor.Třebové stolečky , židličky a tabuli . Výlohy byly hrazeny částečně z prostředků místní školní rady , částečně ze zmíněné sbírky rodičovského sdružení .
Mateřská škola byla umístěna v budově MNV č.p. 134 . Za lehárnu sloužila podkrovní světnička . Umístění bylo považováno za prozatímní , neboť jedna větší místnost v budově MNV byla nedostatečná .
Občané se stavěli k zřízení mateřské školy různě. Někteří souhlasili , jiní se stavěli proti a zdůvodňovali to nedostatkem vhodných místností a především nedostatkem finančních prostředků . Když jeden z občanů navrhl podniknout v obci sbírku , přidali se všichni členové výboru rodičovského sdružení . Sbírka vynesla 5.490,-Kčs.
K vybavení mateřské školy přispěli i žáci obecné školy . Provedli sbírku hraček a poškozené hračky opravili . V ručních pracích vyrobili chlapci dřevěné vláčky , zvířátka a jiné. V Týdnu dětské radosti byly tyto hračky součástí výstavky .
Další sbírka rod.sdružení v září vynesla 524,-Kč.
V roce 1946 vyvíjel v obci činnost ČSM . Předsedou byl Josef Abrahám ml. Č.p. 76 , dále tam pracovaly Marie Crhová č.p. 28 , Vlasta a Marie Sekaninovy č.p. 52, uč.MŠ Vlasta Vodáková a další . ČSM prováděl různé zábavné hry , nacvičoval program na veřejné oslavy , sbíral odpadové suroviny atd.
Místní školní rada hospodařila v roce 1946 dobře . Celkový příjem činí 59.885,50 Kč . Celkové vydání činí 59.885,50 Kč.
Dne 21.června 1946 byl zvolen jako jediný kandidát presidentem ČSR Dr. Edvard Beneš .

Erb obce Linhartice

Kontaktujte nás:

  Obecní úřad Linhartice

Linhartice 134, Linhartice, 57101
IČ: 00276936

  Pevná linka OÚ Linhartice:

+420 461 316 860

  Mobil starosta obce:

+420 724 183 845

  Email:

obec.linhartice@worldonline.cz

  Datová stránka:

c3ub26g

Nejnovější články

18. červen 2018
21. červen 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016