Rok 1947

V roce 1947 došlo ke změně členů MNV a jeho funkcionářů .
Na schůzi MNV konané dne 23.dubna 1947 byli přítomni tito členové MNV : Josef Novák , Antonín Hacura , Ludvík Melka , František Hofman , František Drápal , Albert Laštůvka , Augustin Huňka , Josef Dvořák , Josef Geršl , Josef Abrahám , Josef Šimek čp. 57 , Josef Komárek , Josef Orálek čp. 10 , Jan Sekanina a Jaroslav Pazdírek .
Zapisovatelem byl zvolen Josef Novák . Sčítateli hlasů byli navrženi Ludvík Melka a Josef Šimek čp. 57.
Při volbě předsedy byl zvolen Jaroslav Pazdírek , který obdržel 9 hlasů (A.Laštůvka obdržel 4 hlasy , F.Hofmanm 1 hlas aj.Sekanina 1 hlas).
Místopředsedou byl zvolen Ludvík Melka osmi hlasy.
Pokladníkem byl aklamací jednomyslně zvolen Albert Laštůvka .
Do rady MNV byli zvoleni : J.Sekanina aj.Abrahám za KSČ , F.Hacura za nár.soc. a F.Hofman za str.lidovou.
Zemědělským referentem byl zvolen F.Hofman.
Zásobovacím referentem : Jan Sekanina
Zdravotním referentem : Josef Abrahám
Bezpečnostním referentem : František Hacura
Obecním hospodářem : Josef Geršl čp. 44
Sociálním a osvětovým referentem: Josef Dvořák
Živnostenským referentem : Josef Novák
Bytovým referentem : Josef Orálek čp. 10
Revizoři účtů : Josef Šimek čp. 57 a Josef Komárek .
K provádění odhadů do vlastnictví byli zvoleni Josef Abrahám a František Drápal
Zemědělská komise MNV byla zvolena na schůzi MNV dne 10.7.1947 z dobrovolně se přihlásivších občanů v tomto složení : Fr.Hofman , Fr.Přikryl , Jos.Andrlík , Ivan Kwasnycia , Fr. Svoboda čp. 23 , Fr.Drápal a Josef Komárek .
Místní národní výbor se na svých schůzích zabýval mnoha problémy týkajících se hospodaření a výstavby obce . Mnoho schůzí bylo věnováno finančnímu hospodaření za rok 1946 , neboť MNV marně vyzýval bývalého pokladníka , Jaroslava Pazdírka , aby předložil za rok 1946 roční účet . Na schůzi 9.7. prohlásil Jar.Pazdírek , že vyúčtování bude v nejbližší době předloženo k veřejnému nahlédnutí a současně žádal o schválení výpůjčky ve výši 40.000,-Kč , aby MNV mohl zaplatit dlužné částky za rok 1946 , Avšak během roku 1947 stále přibývalo upomínek za nezaplacené účty z roku 1946 , a proto pojal místopředseda Ludvík Melka podezření , že finanční hospodaření MNV v roce 1946 není v pořádku . Když Jar.Pazdírek konečně předložil ve schůzi dne 29.10. 1947 ke schválení výroční účet za rok 1946 , nebyl tento po přečtení dluhů za rok 1946 místopředsedou Melkou ve výši 157.290,50 Kč schválen , neboť tento dluh nebyl uveden ve výročním účtu . MNV proto navrhl , aby byla vypracována nová uzávěrka , o jejíž vypracování se požádá odborník p.Koblížek z Litovle a současně byl J.Pazdírek vyzván , aby podal bližší vysvětlení k příjmu za tajemníka Bauera.
Na schůzi 23.11.1947 byl výroční účet za předsednictví Jos.Abraháma (místopředseda L.Melka se t.č. nacházel v nemocničním léčení) konečně schválen . Podle tohoto vyúčtování činila potřeba řádného rozpočtu 329.994,80 Kčs
Vyplaceno bylo 201.060,90 Kčs
Dluh obce činí 147.069,60 Kčs

V roce 1947 byly také uvedeny do pořádku obecní pozemky . Byl pořízen pozemnostní arch obecních pozemků a Josef Abrahám , Albert Laštůvka a Josef Geršl čp. 44 byli pověřeni místním národním výborem , aby sestavili přesný pachtovní seznam obecních pozemků a pachtovní protokol . Na schůzi MNV dne 24.11.1947 byla stanovena vyvolávací cena 80-100 Kčs , nejvýše však 200,-Kčs. Propachtováním pozemků byli pověřeni Jos.Geršl čp.44 , Bohumil Lebiš , Frant.Drápal a Frant.Svoboda čp. 23 . pronájem pozemků na 3 roky byl proveden 27.11.1947.
Rovněž katastr obce byl uveden do pořádku a jednotlivým držitelům pozemků byly tyto za spolupráce inž. Štrycha vyměřeny a vykolíkovány.
Pro zlepšení vzhledu obce byly usnesením MNV na schůzi ze dne 29.4.1947 prodány likvidačky s tím , že materiál bude majitelem odvezen a pozemek v nejkratší době upraven . Čp. 71 bylo prodáno Frant.Drápalovi ,čp. 79 Josefu Šimkovi čp. 57 ,čp. 89 Ludvíku Melkovi a čp. 106 Janu Sekaninovi . Nejdůležitější záležitostí , o které MNV jednal , bylo zřízení skupinového vodovodu Radkov-Rozstání-Linhartice . Podrobné plány na zařízení celého skupinového vodovodu od záchytných studní pod Srnčím byly nalezeny v kanceláři MNV . Vybudování vodovodu ve zdejší obci je velmi nutné , neboť řeka přináší od Mor.Třebové spousta choroboplodných zárodků . Protože je ve studních jen povrchová voda , která se do studní dostává přirozenou filtrací z řeky , je tato závadná a mnoho lidí v obci jak před rokem 1945 , tak i po tomto roku onemocnělo tyfem . Z toho důvodu bylo 9.7.1947 zahájeno jednání ohledně vybudování vodovodu s MNV Rozstání a s ONV Mor.Třebová . Veškerá snaha MNV však byla marná .
Protože místnost na MNV pro mateřskou školu nevyhovovala , byl stavitelem Zapletalem z Mor.Třebové vypracován plán na adaptaci budovy čp. 18 , která dříve sloužila za obecní chudobinec , pro účely mateřské školy . Návrh byl pěkný a pro mateřskou školu po všech stránkách vyhovoval , avšak MNV návrh na adaptaci ve své schůzi dne 7.3.1947 sice schválil , ale později z finančních důvodů zamítl . Dne 17.12.1947 bylo usneseno radou MNV přemístit mateřskou školu do budovy obecné školy čp. 116 a dát řídícímu učiteli Jar.Kotalovi náhradní byt ve vile čp. 16 . Tento návrh se však neuskutečnil .
Budova čp. 18 byla družstvem Rovnost opravena nákladem 26.000 Kčs a byla v ní zřízena prodejna Rovnost , takže v roce 1947 byly v obci dvě prodejny . Jedna na čp. 18 , druhá na čp. 83 (bývalý mlýn) , kterou rovněž převzala Rovnost . Na schůzi MNV dne 22.11.1947 bylo ujednáno , že z nákladu na adaptaci budovy číslo 18 zaplatí MNV 13.000 Kč a zbytek proplatí Rovnost . Prvním obchodníkem na prodejně (v býv. Mlýně) byl p.Kopecký , který pocházel z Jaroměřic tato prodejna byla v roce 1947 přemístěna na čp. 90 . Vedoucím této prodejny Rovnosti č. 36 byl p.Hanák z M.Třebové , vedoucí prodejny Rovnosti č. 23 (na čp. 18) byl p. Miloslav Spáčil , původem z Hranic na Moravě.
V obci se ustavil přípravný výbor pro postavení kaple v Linharticích . tento vybral za spoluúčasti členů stavební komise MNV pozemek pro postavení kaple a to poblíž obecné školy v místě , kde dříve stával pomník padlých vojáků v 1.světové válce . Tento byl v roce 1945 zničen . Ke stavbě kaple však nedošlo .

Němci ještě za války vybudovali v budově patřící k obecní škole obecní prádelnu . Byla vybetonována podlaha , vybudována kanalizace a v místnosti prádelny byly již uskladněny (ještě nerozbalené 2 pračky Gudrun a 1 ždímačka . Aby prádelna mohla sloužit občanům , navrhl předseda honebního výboru Jos.Abrahám ve schůzi rady MNV dne 29.10.1947 , aby se majitelé pozemků vzdali nájmu z honitby za rok 1946 a 1947 v částce 3.803,-Kčs ve prospěch dokončení prádelny . Návrh byl sice přijat , avšak prádelna dosud nebyla dobudována . Chybělo vybudovat přívod vody ze studny , kterou ještě Němci pro tento účel vyhloubili před školou .
Na návrh řídícího učitele Jaroslava Kotala schválila rada MNV dne 29.4.1947 zřízení hřiště v místech zastávky , kde před rokem 1945 byla skládka dřeva . K ní vedla železniční odbočka . V obci bylo mnoho mládeže , avšak nebylo kde provozovat sport . Mládež pod vedením říd.uč. Kotala a za vydatné pomoci členů místní školní rady a rod.sdružení se hned s vervou pustila do budování hřiště . Z občanů se nejvíce zasloužili o vybudování hřiště pracemi s koňskými potahy zemědělci Josef Gundacker čp. 34 a Antonín Hacura čp. 38 .
MNV povolil dne 29.4.1947 vybudovat na pozemku čp.18 (bývalá zahrada , která t.č.sloužila za skládku odpadků) školní hřiště . Toto hřiště vybudovali v mnoha brigádnických hodinách žáci zdejší školy za vedení říd.učitele J.Kotala . Hřiště bylo pěkně upravené a dobře vyhovovalo školním potřebám .
Dne 28.3.1947 byla schválena výpověď obecního sluhy Josefa Geršla čp. 21 a na jeho místo byl přijat Rudolf Šorma , bytem Linhartice čp.16 .
Dne 29.4.1947 byla radou MNV přijata výpověď tajemníka MNV Arnošta Kummera . Za tajemníka byl přijat shora jmenovaný obecní sluha Rudolf Šorma s platem 2.800,- Kčs
.včetně požadovaných naturálií , pojištění nemocenského a penzijního podle zákona . Dále bylo R.Šormovi schváleno národní správcovství na budově čp.69 po J.Kummerovi.
Jelikož tajemník nestačil vyřizovat obecní agendu , byla na návrh předsedy MNV Jaroslava Pazdírka přijata jako výpomocná kancelářská síla jeho sestra Marie Pazdírková z Nových Dvorů ,. Její přijetí bylo schváleno dne 29.9.1947 . Plat jí bude hrazen z rozpočtované částky pro referenty.
Úklid v budově MNV prováděly v roce 1947 : v lednu pí Pianová , od února do dubna Zdeňka Švancarová čp. 103 a od srpna do konce roku manželka tajemníka pí Fr.Šormová .
V září 1947 vydává se národní správy hostinec Na střelnici Josef Vačkář . Po delším jednání byla národní správou pověřena Volyňská Češka (býv.zahran.voják) Zdena Maršíková , později provdaná Bystřická .

V září téhož roku se vzdal národní správy cihelny v Linharticích Vladimír Baar . O cihelnu jevil velký zájem sám MNV , podal o ni i žádost , avšak nebylo MNV přidělena.
Po odstěhování Antonína Ambrose uvolnil se domek čp. 4 . O tento dům byl velký zájem . Po několika jednáních přidělil MNV tento dům kontrolnímu asistentu Štefanu Ševčíkovi , který dosud bydlel v domě čp. 83 , který rychle chátral .
7.března 1947 schválil MNV ustavení vodního družstva v Linharticích v tomto složení : Josef Šimek čp. 58 , Oldřich Novotný čp. 103 , Štěpán Ošťadnický čp. 64 , Josef Dvořák čp. 17 a Jan Kobelka čp.61 .
Strojní družstvo se na svých schůzích 10. a 14. února 1947 usneslo zakoupit : Traktor ZHP 42 , orací soupravu s příslušenstvím , mlátící soupravu , cepovou čističku , 2 žací travní stroje , 2 pohrabovače a 2 obraceče na seno . Dále se usneslo zajistit z konfiskátu : veškeré žací samovazy , vylušťovače jetele , povříslovač , třidič brambor , valníky , všeroby , diskové brány , luční brány , strojky na rozsévání semene atd. Usnesení však nebylo v celé šíři realizováno . Především nedošlo k nákupu traktoru .

Místní školní rada se starala nadále o hmotné zásobení obecné a mateřské školy . Místní školní rada byla znovu ustavena na schůzi , která se konala dne 10.1.1947 v hostinci Lad.Lexy čp. 91 . Na schůzi byli přítomni všichni členové místní školní rady :
Členové náhradníci zástupci školy
Josef Abrahám, Antonín Fiala, Jaroslav Kotal, Blažek Fréhar, Josef Orálek, Stanislava Bínová, Jan Šustáček, František Ondříček a Josef vystavěl

Zmocněnec okres.škol.výboru , říd.uč. Josef Bárta , přijal slib od všech členů a náhradníků . Při volbě , která se konala aklamací za vedení nejstaršího člena MŠR Josefa Abraháma byli zvoleni tito funkcionáři :
Předsedou : Jan Šustáček
Místopředsedou: Blažej Fréhar
Jednatelem : Stanislava Bímová
Pokladníkem : Jaroslav Kotal


Za Jana Šustáčka , který se po žních odstěhoval do Olomoučan , byl míst.národním výborem navržen za člena MŠR Albert Laštůvka . předsedou se stal Blažej Fréhar . MŠR zadala opravu školní budovy , zejména podbití stropů ve třídách staviteli ing.Markovi z Mor.Třebové . Oprava stropů měla stát 23.000,-Kčs . Nové schody do 1.poschodí ,které byly dodány firmou Koldas v Mor.Třebové zaplatil v ceně 2.500,- Kčs Říd.uč.Jaroslav Kotal z vlastních prostředků a daroval je škole .
Rozpočet na rok 1947 činil v řádném hospodář. 55.878,-Kčs
Mimořádném hospodář. 23.000,-Kč
Dne 10.11.1947 byl jednomyslně schválen výroční účet MŠR za rok 1946 .
Celková příjem činil 59.885,50 Kčs
Celková vydání 59.885,50 Kčs
Pokladní hotovost k 31.12.1946 rovná se 0 .


Dne 27.6.1947 byl ze školní studny za náhonem odebrán vzorek vody a zaslán na biologický rozbor . Bylo zjištěno , že voda obsahuje v 1 litru vody 3 mg kysličníku dusičnatého (N2O5) , 10 mg chloridu , 0,10 mg železa a 2,48 mg organických látek . Celková tvrdost vody je 15,10 . Voda byla uznána za pitnou .
Mateřská škola dostala od ministr.školství mimořádnou podporu ve výši 7.000,- Kčs , kromě toho dostala mateřská škola od ONV 2.000,-Kčs . Za uvedené částky byly zakoupeny učebné pomůcky.
Občané projevili svůj pěkný vztah ke škole i v roce 1947 . V lednu 1947 provedla místní osvětová rada sbírku na zakoupení loutkového divadla , která vynesla 2.911,m-Kčs . Byly zakoupeny loutky od firmy Kadláček ze Zábřehu . V polovině února 1947 předala skupina občanů správě školy 300,-Kčs . Peníze tito občané získali při starodávném svatebním zvyku . Tento dar byl tím milejší , že dříve byly částky takto získané věnovány alkoholickému opojení . Koncem února 1947 obdržela správa školy od pořadatelů masopustní zábavy , kterou pořádaly všechny čtyři politické strany společně , obnos 3.000,-Kčs

Celkem věnovali občané z Linhartice na školu od září 1946 do konce února 1947 obnos 14.025,-Kčs . Je to za půl roku skutečně hodnotný dar , uvážíme-li , že se do pohraničí přistěhovali většinou občané , kteří ve vnitrozemí nevlastnili statky . Správa školy proto požádala 2.3.1947 Československý rozhlas v Praze , aby zprávu o budovatelské činnosti obec Linhartice pojal do relací „Zprávy z pohraničí" a zároveň tlumočil všem dárcům od správy školy srdečný dík.
To však nebyly poslední dary . Správa školy dala otisknout v okresních novinách další poděkování tohoto znění :"Občané z Linhartice pořádali dne 23.11.1947 Kateřinskou zábavu , jejíž čistý výtěžek 3.500,-Kč byl věnován místním školám . Obnosu bude použito na zakoupení učebných pomůcek . správa obecné školy v Linharticích všem občanům za tento pěkný dar srdečně děkuje . Dík patří zejména p.Františku Antlovi a p.Antonínu Hacurovi ,kteří se o zdar podniku nejvíce zasloužili . Správa školy „.
Dar od občanů obdržela i okr.péče o mládež , když bylo o vánocích pod Vánočním stromem republiky vybráno 641,70 Kčs . Za Vánoční strom republiky byl vybrán smrk před školou , který bal osvětlen barevnými žárovkami
Školní rok 1946/47 začal na obecné škole dne 2.9.1946 . Bylo vyučováno ve dvou třídách .Učitel Oskar Frank odešel na vlastní žádost od 1.září 1946 na obecnou školu do Šubířova . Na zdejší školu byla od 1.9.1946 přidělena učitelka Stanislava Bímová ,která posledně učila na obecné škole ve Věcově , okr. Nové Město na Moravě . Ručním pracím vyučovala M.Boudová z Udánek a po jejím odchodu učitelka Emilie Madronová . Náboženství řím.-kat. vyučoval P.J.Kropáč , kterého vystřídal P.J.Šrubař a po jeho odchodu do Mor.Radiměře laický učitel náboženství Bohumil Švec z Mor.Třebové.
Na začátku školního roku bylo v 1.třídě (1.a 2.roč.) zapsáno 28 žáků , v 2.třídě (3,4 a 5.ročník) 37 žáků , celkem na škole 65 žáků . Během roku se několik žáků přistěhovalo a jiní odstěhovali , takže na konci škol.roku bylo v 1.třídě 30 žáků a ve 2.třídě 42 žáků a na celé škole 72 žáků .
Do měšťanské školy odešlo 12 žáků , do reál.gymnasia v Mor.Třebové 2 žáci (Jos.Andrlík a Jos.Kryštof ) . školu vyšli 3 žáci : Josef kolář čp.1a , Jaroslav Geršl čp .44 a Vítězslav Sýkora čp.53.
Na mateřské škole působila dále uč.Vlasta Vodáková a od 1.11.1947 působila na MŠ jako pěstounka Františka Vlachová , Linhartice čp.20 .
Dne 28.října 1946 předvedli žáci program na veřejné oslavě ,kterou uspořádala místní osvětová rada společně s rodičovským sdružením . Dne 7.listopadu 1946 bylo v první vyučovací hodině vzpomenuto výročí Velké říjnové socialistické revoluce . Dne 8.11.1946 byl žákům připomenut význam Bílé hory , 29.11.1946 státní svátek Jugoslávie a 15.listopadu bylo vzpomenuto J.A.Komenského .
Dne 5.prosince nadělil „Mikuláš" dětem obecné a mateřské školy cukroví a jablka , které do školy dodali jejich rodiče . Zároveň obdrželi chudší žáci papuče na přezouvání , které byly zakoupeny z peněz věnovaných k tomu účelu místním národním výborem ve výši 500,-Kčs a rodič.sdružením rovněž ve výši 500,-Kčs .
Poslední vyučovací den před vánočními prázdninami uspořádaly školy veřejnou vánoční besídku . 7,března účinkovali žáci na veřejné oslavě narozenin T.G.Masaryka . Dne 11.5.1947 účinkovali žáci obecné školy spolu s dětmi mateř.školy na oslavě 2.výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou a zároveň na oslavě dne matek.

Týden dětské radosti byl zahájen 20.června 1947 . Toho dne byli žáci na výletě na hradě Cimburku za vedení svých učitelů . Dne 22. června byla po celý den otevřena výstava písemných i ručních prací žáků obecné i mateřské školy . Odpoledne ve 14.hodin začala na nově vybudovaném školním hřišti za čp. 18 dětská slavnost , která byla vyplněna tanečky , hrami žáků obou škol .Přitom obdržely děti klobásy , rohlíky , kakao , zmrzlinu , 5 dkg nečokoládových cukrovinek , tácek dortů a jiného pečiva . Pro zpestření programu hudbou a aby mohli žáci tancovat Českou besedu , zapůjčil na oslavu MNV ústřednu obecního rozhlasu . Slavnost se vydařila.
Dne 23.6.1947 byli žáci na školním výletě v Boskovicích.
Pro nedostatek otopu bylo na mateřské škole 10.2.1947 zastaveno vyučování . Na obecné škole bylo zavedeno střídavé polodenní vyučování v jedné třídě. Normální vyučování bylo opět zahájeno na obecné škole od 31.března a na mateřské škole od 10.dubna 1947 .
Místní osvětová rada neměla vlastních místností na pořádání kulturních a osvětových akcí , proto zažádala MNV o přidělení hostince čp.91 pro tyto účely . MNV sice na doporučení kultur.ref. s.V.Schindlerové žádosti vyhověl , avšak 11.3.1947 své rozhodnutí bez hlasování pozměnil . MOR proto provedla podpisovací akci mezi občany a podala žádost znovu. Tentokrát bylo žádosti vyhověno , avšak k uskutečnění nedošlo pro nesouhlas zemské osvětové rady . Avšak ani toto neodvrátilo MOR od kulturní činnosti .

Na pozvání JSČZ hostovalo ve dnech 7. a 8. února 1947 ve zdejší obci Vesnické divadlo . Dne 7.2.1947 sehrálo divadelní hru „Les" za hojné účasti občanů . Bylo prodáno 47 vstupenek po 20,- Kčs, 24 vstupenky po 15,-Kčs, a 20 vstupenek po 10,-Kčs.
Dne 8.2.1947 odpoledne zahrálo pro děti maňáskové divadlo . Večer sehrálo pro dospělé hru „Ulička odvahy" . Bylo prodáno 19 vstupenek po 20,-Kčs , 20 vstupenek po 15,-Kčs a 32 vstupenek po 10,-Kčs.
Dne 23.března 1947 sehráli místní ochotníci s dobrým úspěchem za režie a výpravy říd.uč. Jaroslava Kotala první vlastní divadelní představení . Sehráli hru J.Bárty „Prach a broky" .
Dne 13.dubna sehráli další divadelní hru od téhož autora „Bouřliváci naší vesnice „ . Prvními ochotníky byli tito občané : Josef Andrlík , Josef Langr , Jan Sekanina , Marie a Františka Sekaninovy , Olga Kwasnyciová , Vladimír Šimek , Josef Orálek čp. 131 , Konrád Zapletal , Štěpán Šorma , František Antl a další . Divadla měla velký úspěch . O veselí a smích v hledišti nebyla nouze . Hercům napovídala členka MOR paní Ducháčková . Podium pro jeviště velmi ochotně postavil místní tesař Josef Mlčoch čp.70 . Maskování herců prováděl holič p. Komárek z Mor.Třebové . Kulisy byly částečně použity ze zbytků kulis po Němcích , částečně byly zhotovené nové , potažené jen papírem . S malováním kulis vypomáhal p.Dostál , malíř pokojů , který t.č. bydlel u své sestry na č.p. 60. Později však musela veškerá činnost v sále hostince čp. 91 ustat , neboť se sál začal povážlivě bortit. Původní majitel byl pyšný na to , že sám podstatně zvýšil strop sálu tím , že vytvořil kopulovitý strop . Avšak neodborná práce měla za následek , že vazební trámy vyvíjely neúměrný tlak na zdi , které se vrchem rozpínaly a trhaly . Místní národní výbor musel proto z bezpečnostních důvodů zakázat v sále veškerou činnost . Konaly se jen menší oslavy ve výčepní místnosti hostince. Taneční zábavy se potom pořádaly v hostinci „U Parolků" čp. 49 a „Na střelnici „ . V roce 1947 byly pořádány tyto taneční zábavy :
6.1.1947 ples strany lidové
4.2.1947 ples železnic.zam. z Mor.Třebové
5.2.1947 ples Svazu brannosti
9.2.1947 ples SDH Linhartice
12.2.1947 ples strany soc.dem.
17.2.1947 ples KSČ
22.2.1947 ples MOSD
4.9.1947 zábava strany nár.soc. z Mor.Třebové
23.11.1947 taneční zábava občanů z Linhartice
22.3 a 5.4.1947 SDH

Na základě přípisu ONV z února 1947 dostaly všechny MNV pokyn , aby omezovaly povolování tanečních zábav , protože se jich často zneužívá k nadměrnému pití alkoholických nápojů , což v okrese způsobuje mnoho zla. Jaká Je situace s pitím alkoholických nápojů ve zdejší obci ? Úřední doklady dokazují , že i ve zdejší obci se rok od roku vypije více alkoholu . Důležitým ukazatelem nám může být dávka z nápojů , kterou MNV vybírá z likérů , vín a sodovek . Z piva se dávka nevybírá , a proto nejsou do dokladů za nápoje zahrnuty náklady za pití piva .
V roce 1947 činí dávka 19.458,80 Kčs . Při 10% dávky to znamená , že v tomto roce bylo vypito alkoholických nápojů (mimo piva) a sodovek za 194.588,-Kčs , což činí na hlavu v obci asi 320,-Kčs . V roce 1948 bylo vypito za 277.192,-Kčs
Alkoholických nápojů a sodovek , což činí asi 460,-Kčs na hlavu a v roce 1949 bylo v místních hostincích a obchodech prodáno uvedených nápojů za 564.247 Kčs , což činí asi 940,-Kčs na hlavu. Kolik činí náklady za nejoblíbenější nejrozšířenější nápoj - za pivo ? kromě toho mnoho míst.občanů pracujících v Mor.Třebové vysedávají v třebovských hostincích . Rozhodně to není radostná bilance .
Dne 6..června 1947 se občané zúčastnili uvítání ostatků sv. Vojtěcha. Průvod se ubíral Olomouckou ulicí na náměstí , kde byly ostatky slavnostně uvítány zástupci duchovní správy , ONV , MNV a MOR .
Na schůzi MNV dne 24.9.1947 byly předány matkám s více jak 5 dětmi dary od Okr.péče a mládež . Dary předal u příležitosti Dne matek sociální referent .

V roce 1947 byla ustavena knihovní rada . MNV navrhl za členy knihovní rady na schůzi dne 24.4.1947 Františka Antla a Josefa Šimka čp. 58 . Knihovníkem se stal říd.uč. Jaroslav Kotal . Knihovna obdržela některé knižní dary a kromě toho zakoupila několik svazků nových knih . Půjčování knih bylo zahájeno 11.10.1947. Knihovna měla 37 čtenářů . Byli to : Josef Ošťadnický , Antonín Hacura , Václav Schindler , Ludmila Báťková , Zdeněk Hacura Bohumil Vágner , Josef Mlčoch čp.36 , Marie Fréharová , Zdeněk Geršl , Oldřich Novotný , Vlasta Vodáková , František Hofman , Růžena Kwasnyciová , Josef Kryštof , Marie Otevřelová , Anna Novotná , Anežka Schönová , Anežka Macháčková , Anna Bábková , Marie Hrbáčková , Marie Šafářová , Josef Andrlík , Bohumil Červinek , Josef Kryštof ml. Bohumila Vystavělová , Antonín Ošťadnický , František Antl , Miloslav Spáčil čp.16, Ladislav Zemánek , Růžena Kobelková , Františka Vlachová , Josef Smítal , Bohumil Jurka , Ladislav Parolek , Antonín Fiala , Marie Svobodová a Albert Laštůvka .

Na půjčovném a na popl. Za legitimace bylo vybráno 248,50 Kčs. Od MNV obdržela knihovna v roce 1946 1000,- Kčs a v roce 1947 obnos 5000,- Kčs .V únoru obdržela knižní dar od ministerstva zemědělství .

Protože je obec v bezprostřední blízkosti města , nebyla zde zřízena stanice první pomoci . Aby se občané mohli v případě potřeby i v noci dovolat lékařské pomoci , zřídil MNV na verandě budovy MNV ještě jeden telefon . Přístroj , který byl uzavřen ve skříňce a klíč byl uschován u Alberta Laštůvky .
Sbor dobrovolných hasičů konal 19.1.1947 valnou hromadu v hostinci u Lexů za přítomnosti 28 členů , z toho 20 činných a 8 přispívajících . Byla podána zpráva o činnosti v minulém roce a zvoleni noví funkcionáři .
Zvoleni byli :
Starostou : Alois Kozlovský
Zástupcem : Ladislav Lexa
Velitelem : Josef Orálek
Zástupcem velitele : Štěpán Šorma
Pokladníkem : Bohumil Lebiš
Jednatelem : Alois Schneider ml.
Vzdělavatelem : Bohumír Jurka
Strojmistrem : Josef Geršl čp. 21
Zbrojmistrem : Josef Abrahám ml.

Průběh schůze se konal v kamarádské a bratrské shodě . Schůze skončila v 17 hod. provoláním „Republice a sboru zdar !"
V roce 1947 vystoupilo ze sboru 11 členů . Někteří vystoupili pro nezájem , jiní pro přestěhování , Mir. Hubáček pro nástup vojen.zákl.služby . Ze sboru vystoupili tito členové : Deutschová Marie , Kummerová Jarmila , Polýnek František , Polýnková Marie , Ondříček František , Dvořák Josef , Bátěk Jan , Hrbáček Miroslav , Ševčík Josef , Ševčík Bohumil a Lexová Růžena .
Kulturní činnost SDH v roce 1947 .
Dne 9.2.1947 uspořádal SDH na Střelnici společenský ples . K tanci hrála hudba J.Jochce z M.Třebové . Dne 22.3.1947 uspořádali taneční zábavu v hostinci Jos.Vačkáře na Střelnici . Hudba J.Jochce z Mor.Třebové. Dne 5.4.1947 uspořádal taneční zábavu na Střelnici .Hrála opět hudba J.Jochce . Dne 24.5.1947 večer se konala kontrola připravenosti okresními činovníky.
Dne 22.5.1947 ve 20 hod. se konala schůze VIII. Okrsku SDH v Mor.Třebové v Třebovské pro velitele , starosty , jednatele a vzdělavatele .
Dne 11.5.1947 se SDH zúčastnil v plném počtu povinně v krojích oslav 9.května , které uspořádala v Mor.Třebové okresní osvětová rada za spoluúčasti všech korporací .
SDH vyslal delegáta na III.řádnou valnou hromadu okres.hasičské jednoty , která se konala v neděli dne 18.5.1947 o půl 9 hod. v míst.hotelu Moravia V Morav.Třebové .
Dne 22.6.1947 se členové SDH zúčastnili pasivně slavnosti svěcení motorové stříkačky a okres.cvičení v Dlouhé Loučce.
Dne 15.8.1947 uspořádal SDH v hostinci L.Lexy a na zahradě pouťovou taneč.zábavu . Hrál cikánský jazz pod vedením J.Jochce.

Populace v roce 1947 :
V roce 1947 se narodily linhartickým tyto děti :
Jméno Rok - narození - Jméno otce - Bydliště
Libor Hýbl - 1.1.1947 - Libor Hýbl - Linhartice 30
Mrtvorozené děvče - 15.1.1947 - Ladislav Lexa - Linhartice 91
Jaroslav Dvořák - 15.6.1947 - Josef Dvořák - Linhartice 17
František Tesař - 5.4.1947 - Anna Drápalová - Linhartice 107
Jaroslav Švec - 12.4.1947 - Jaroslav Švec - Linhartice 132
Rostislav Havlén - 13.4.1947 - Rostislav Havlén - Linhartice 63
Anna Šormová - 27.5.1947 - Rudolf Šorma - M.Třebová
Ludmila Ošťadnická - 1.7.1947 - Štěpán Ošťadnický - Linhartice 64
Marie Hacurová - 13.7.1947 - Antonín Hacura - Linhartice 38
Josef Havlíček - 31.7.1947 - František Havlíček - Linhartice 15
Zdena Pazdírková - 12.8.1947 - Jaroslav Pazdírek - Linhartice 47
Ludmila Šimková - 18.8.1947 - Josef Šimek - Linhartice 57
Marie Najbrová - 25.8.1947 - František Najbr - Linhartice 98
Bohumila Ševčíková - 29.8.1947 - Bohumil Ševčík - Linhartice 39
Jana Paroulková - 15.9.1947 - František Parolek - Linhartice 47
Jan Foret - 18.9.1947 - Jan Foret - Linhartice 12
Mrtvorozený chlapeček - 27.1.1947 - Antonín Fiala - Linhartice 125
Jiří Huňka - 31.10.1947 - Augustin Huňka - Linhartice 130
Miloslav Gundacker - 9.11.1947 - Josef Gundacker - Linhartice 34
Jana Jurková - 9.11.1947 - Bohumír Jurka - Linhartice 88
Karel Schindler - 16.11 1947 - Zdeněk Schindler - Linhartice 97

V tomto roce nezemřela žádná dospělá osoba.

V roce 1947 bylo abnormální počasí . Zima byla velmi tuhá a napadalo mnoho sněhu . Koně zdejších rolníků zapadali při svážení dříví v lese až po břicha do sněhu . Tato sněhová kalamita postihla celou Evropu a snad nejvíce Anglii , kde byly celé vesnice odříznuty od světa a musely býti zásobovány letadly . Zato mládež si přišla při zimních sportech na své . Čilý ruch byl i na Linhartickém rybníku , odkud rolníci odváželi led do třebovského pivovaru Na jaře začal sníh prudce tát a způsobil povodněmi mnoho škod . V naší republice byly těžce postiženy vesnice podél řeky Berounky v Čechách . Avšak ani ve zdejší obci nestačilo 20.3.1947 pojmout 3 metry hluboké koryto řeky všechnu vodu , která se valila od Mor.Třebové as kopců . Řeka se začala u školy vylévat z břehů a u čp. 58 se rozlila po lukách a vytvořila jezero . Vysoký stav vody v řece způsobil , že se voda tlačila proti proudu do mlýnského náhonu . I z něho se začala voda brzy rozlévat a zaplavila celou školní zahradu . Přes noc sice trochu vody opadlo , avšak příštího dne dosáhla voda stejné výše . Teprve třetího dne počala voda v řece pomalu klesat.
Zatím co zima byla tuhá , bylo léto parné a hrozně suché . Takové sucho už nebylo několik desítek roků . V některých krajích nezapršelo za celé léto . Ani ve zdejší obci za celé léto téměř nezapršelo . Sucho napáchalo velké škody na úrodě . Obilí předčasně uzrálo , takže málo sypalo . Sláma byla krátká . Avšak nejkatastrofálnější to bylo s krmením pro dobytek . Sena bylo málo a otavy téměř žádné , protože tráva byla sluncem vypálena . Podobná situace byla na podzim s bramborami . Mnozí rolníci však naříkali více , než skutečně utrpěli škod . Je totiž skutečností , že vzhledem ke zdejší půdě , je pro úrodu výhodnější suchý rok než mokrý . Od katastrofy v zásobování obyvatelstva nás ochránil náš věrný přítel a osvoboditel za fašistické okupace Sovětský svaz tím , že naší republice dodal...tun obilí , ačkoliv sám měl po válečných škodách a útrapách citelný nedostatek.
ČSM pokračoval v roce 1947 v aktivní činnosti . Věnoval se sportu , zpěvu a někteří členové se pěkně zapojili do divadelní činnosti . Z vlastních prostředků zakoupil ČSM modrou keprovou divadelní oponu .
V roce 1947 bylo v obci zhruba ukončeno osídlení . Avšak nadále docházelo k pohybu obyvatelstva .

Erb obce Linhartice

Kontaktujte nás:

  Obecní úřad Linhartice

Linhartice 134, Linhartice, 57101
IČ: 00276936

  Pevná linka OÚ Linhartice:

+420 461 316 860

  Mobil starosta obce:

+420 724 183 845

  Email:

obec.linhartice@worldonline.cz

  Datová stránka:

c3ub26g

Nejnovější články

18. červen 2018
21. červen 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016