Rok 1920

Rok 1920 začal ve znamení rostoucího zdražování. Toto platilo obzvlášť pro věci denní potřeby. Pro srovnání zde udávám některé ceny: 1 litr mléka = 2 K, 1 kg másla = 45 K, 1 vejce = 2 K, 1 metr. cent pšenice = 200 K, 1 kg hovězího masa = 20 K, vepřové maso = 36 K, tuk = 56 K, rýže = 22 K, cukr = 9 K, mýdlo = 32 K, petrolej = 21 K, 1 RMT. soli = 100 K, 1 metr. cent uhlí = 80 K, 1 svíčka = 2 K, 1 m plátna = 30 K, 1 m modrotisku = 25 K, 1 m obyčejné látky = 150 K, 1 m lepší látky = 400 K, 1 pár bot = 300 K, mzda švadleny = 300 K, 1 husa = 140 K, 1 kg mouky = 10 K; již z těchto údajů lze vidět, že ceny výrobků, které musel koupit zemědělský samozásobitel, nebyly o mnoho vyšší než zemědělské plodiny. Každý si přál, aby se již vrátily normální časy, zvláště aby byly nastoleny spravedlivé ceny.

Zatímco byly zemědělské plodiny 10 - 15krát dražší než v období míru, byly ceny ostatních produktů 15 - 30krát levnější. Zvýšení cen postihlo především místní pracovníky, jelikož továrny měly tento rok nedostatek práce. Rozšrotování hovězího masa bylo povoleno pouze každých 14 dní prvních měsíců tohoto roku. Stát zvýšil ceny tabáku. Podle výkazu jednoho zemědělského skladu o úrodě z roku 1919 dodaly do konce roku 1919: německé vesnice 34 %, české vesnice 10 %. S 1. únorem přišlo velké ulehčení; obchod s dobytkem byl osvobozen od jistých omezení, mimoto nemohla prodejní cena masa přesáhnout 15 K; nákupní cena byla zvýšena o 100 %, protože do té doby byla cena 1 kg živé váhy 3 K, což byla jen směšná cena. 14. ledna zemřel statkář Josef Woland, jenž byl výdělečně činný ve spolku a vesnici. Objevily se nové deseti- a dvacetikorunové bankovky. V únoru bylo zahájeno řízení s lichvářem u okresního soudu, kde byli znalci ze všech míst. Od 10. února začaly za vojenské asistence zpřísněné rekvizice. Na anonymní udání se konaly kvůli schovaným zásobám domovní prohlídky. Musela být snížena kvóta potravin. Ceny stále rostly, chamtivost kvetla, byli pronásledováni lidé, kteří si doma sami vařili pivo; a hlavně lichváři se dřevem; 1 m3 zeleného dřeva z lesa stál 100 K. Strašný host přišel do města a vesnice - byla to tzv. španělská chřipka.

Projevila se jako plicní, mozková, střevní... chřipka. Mozková a plicní chřipka byla ve většině případů smrtelná. Zejména ve městě si vyžádala mnoho obětí. Zima byla velmi mírná. Brzy se dostavilo jaro s teplými dny. Mohlo se začít s obděláváním polí. Zimní osivo, především žito, nebylo právě vhodné. V březnu následovala první oznámení, týkající se zavedení poplatků z nemovitostí. To postihlo také pozemky, domy, živnosti a peněžní obnosy. Základem je čisté jmění po odečtení nákladů a dluhů. 10.000 korun mělo být osvobozeno od poplatků, do 25.000 K měl být poplatek 1 %, do 75.000 K 3 %, při 10.000.000 K činil poplatek 30 %. Narůstající poplatky byly považovány za velmi tíživé a byly propočítávány podle výše přírůstku majetkové hodnoty od roku 1914. Uvádím příklad: statkář Kögler Leo No: 33 převzal za války selský statek. 1. dubna byl zaveden zákon na ochranu nájemce, podle kterého mohl majitel domu vypovědět nájemníka pouze v tom případě, pokud mu zajistil nové bydlení stejné hodnoty. V tomto zákoně bylo také zahrnuto zvýšení nájemného. 18. dubna se konaly volby do Národního shromáždění, 25. dubna do Senátu. Volby do Národního shromáždění měly v naší obci tento výsledek: Německá demokratická strana svobody (Sjednocení nemarxistických stran) - 303 hlasů; němečtí Sociální demokraté - 103; 1 - čeští Národní socialisté; 1 - česká Demokratická strana agrární. Výsledky voleb do Senátu: 245 Německá demokratická strana svobody, 89 německá Sociální demokracie, 1 - čeští Národní socialisté, 1 - česká Demokrat. strana zemědělská. 1. květen se stal státním svátkem a byl slaven všemi sociálními stranami rozlišným způsobem.

V květnu 1920 bylo nařízeno sčítání ovocných stromů. V polovině května byly zvýšeny železniční tarify o 100 %, což s sebou samozřejmě přineslo zdražení mnoha produktů; mnoho obchodníků využívalo této záležitosti ke zvyšování cen. Cena zápalek se zvýšila z 10 h na 24 h. 20. června byl na Křížovém vrchu posvěcen nový zvon, který stál 15.000 korun; v obci bylo pro tento účel vybráno 600 korun. Staré deseti- a dvacetikorunové bankovky byly zabaveny. Z úředního výkazu se dá vyčíst, že obec Linhartice odevzdala i přes krupobití 80 % předepsané povinné dodávky obilí. V červenci byly stanoveny nejvyšší možné ceny masa: 1 kg hovězího masa = 17 K; 1 kg jehněčího masa = 16 K 80 h; 1 kg syrového tuku = 20 K. Opět byla zabavena společná úroda. Byly stanoveny překupní ceny: pšenice a žito = 140 K, ječmen = 135 K, fazole = 130 K, zadina (=obilí; pozn. překladatele) = 50 K, hrách = 250 K, mák = 450 K za 1 metr. cent za dodání; do 31.8. byl příplatek za jeden metrický cent 50 K, do 30.11. 40 K, do 31.1. 30 K; největší užitek z toho měli velkostatkáři, kteří byli schopni vymlátit obilí v nejkratší době. 27. července přišla v noci bouře spojená s krupobitím, která ale nezpůsobila žádné velké škody. "Kořalkový mor", který vypukl během války, si nadále udržoval svůj vliv, zejména na zábavách. Kořalka byla nazývána jako „Beistrich", „Klösterle"; velmi silná byla kombinace: žito, ALLASCH a rum, což bylo hojně nazýváno jako "Tichý Heinrich" v "Trompeteln", který byl bohužel požíván nejčastěji mládeží. Zdálo se, že peníze nemají žádnou hodnotu, neboť pacholci nosili zmuchlané peníze po kapsách.

Společenská kázeň a řád velmi trpěly těmito okolnostmi. 9. srpna byla v 9:00 h náhle zastavena práce v továrně a pracující se přesunuli na kruhové náměstí, kde demonstrovali proti vládnoucímu zdražování. Obchodníci zavřeli spěšně své obchody nebo k tomu byli donuceni. V období od 23. - 26. srpna se konal odvod osob na vojnu. Z jednotlivých obcí nesli branci v předních řadách národní nebo smuteční vlajku. Mnozí z nich odmítli složit přísahu. Při vstupu do města jim četnictvo odebralo vlajky. 1.9. byla zavedena daň z chleba. 17. července byla ve městě pořádána velká oslava, které se zúčastnily Spolky na ochranu obce se svými 3 vozy a sklidily tak velký potlesk: 1, Hřebečský vůz, 2,vůz císaře Josefa, 3, hrob hrdinů. Od 1. srpna byly znovu zvýšeny poštovní sazby. Nyní činilo poštovné za dopis 60 h, poštovné za pohled 40 h. Byly vydány nové poštovní známky: ty samé, opatřené různými obrázky (např. letící holubice, postava, symbol České republiky, roztrhnuté řetězy, podoba Masaryka, husita s kalichem). 11.9. bylo slavnostně zrušeno nevolnictví. V sedm hodin večer se obyvatelé obce sešli před pomníkem Josefa, aby mu zde vzdali hold. Poté byla zapálena hranice dříví. Současně bylo vybráno 1572 korun k hospodářským účelům.

Ani na podzim se zdražování nezastavilo. Na tomto příkladu to lze snadno pozorovat: 1 hl piva stál v roce 1915 - 21 K, 1.5.1916 - 28 K, 1.9.1916 - 40 K, 26.9. - 60 K, 15.10.1917 - 66 K, 1.11.1917 - 80 K, 30.12.1917 - 85 K 50 h, 1.1.1918 - 109 K, 26.4.1920 - 112 K, v prosinci 1920 - 140 K. Mléko stouplo na 2 K za litr, tvaroh na 7 K za 1 kg. Proti silnému školnímu omezování zinscenovali školáci 8. a 9. srpna stávku. V těchto dnech se nekonalo vyučování. Stávka byla jen částečná a neměla žádný účinek. Použití dětí za tímto účelem bylo často odsuzováno; připomínajíc středověkou křížovou cestu, taktéž zinscenovanou dětmi. V říjnu se uvolnila výroba bílého pečiva. Jelikož byla po mnoho let zakázána, způsobila mládeži velkou radost. Koncem listopadu vyšly nové stokorunové bankovky pěkného tvaru a provedení. Koncem prosince byly zrušeny stávající Obecní školní rady. Předsedou nové Obecní školní rady byl zvolen Anton Tinkl, zemědělec No: 32. Obec nechala v tomto roce postavit novou konstrukci tělocvičny a na přední straně nainstalovala nová okna; náklady činily 7500 K. Na Vánoce se konala školní vánoční slavnost; návštěvnost byla opět masová a slavnost měla velký úspěch. Bohaté příspěvky rodičů umožnily, že každé dítě mohlo dostat balíček sladkostí. Podzimní počasí bylo všeobecně suché. Vánoce se slavily za typicky podzimního počasí.

Erb obce Linhartice

Kontaktujte nás:

  Obecní úřad Linhartice

Linhartice 134, Linhartice, 57101
IČ: 00276936

  Pevná linka OÚ Linhartice:

+420 461 316 860

  Mobil starosta obce:

+420 724 183 845

  Email:

obec.linhartice@worldonline.cz

  Datová stránka:

c3ub26g

Nejnovější články

18. červen 2018
21. červen 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016